• Die Haghe, de eerste 25 jaar

  Een aantal bijzondere dan wel speciale momenten in de eerste 25 jaar:

  Op 1 april 1920 vond de oprichting plaats van Die Haghe. De vereniging stelde zich ten doel:

  De bevordering van de alzijdige en harmonische lichaamsontwikkeling der leden. Dit tracht zij te bereiken langs wettigen weg door:

  • de beoefening van het korfbalspel;
  • de beoefening van de lichte atletiek;
  • de beoefening van andere takken van sport, welke voor de bereiking van haar doel nodig of wenselijk worden geacht.

  Zo stonden naast korfbal ook atletiek en voetbal op het programma. De organisatie werd meteen goed geregeld. Er werden diverse commissies ingesteld. Naast het Bestuur, waren er ook de Twaalftalcommissie, de Kascommissie, de Ballotagecommissie en de Materiaalcommissie.  Uit de analen blijkt dat commissies zelfs werden gekozen met reserve leden (voor als leden tussentijds bedankten).  Later (1933) werd er ook een Algemeen adspirantenleider aangesteld. Voor de zomerperiode werd er een trainer aangesteld.
  Het eerste sportveld was gelegen aan de Gaslaan. De kwaliteit wisselde nogal gedurende de jaren. In 1926 werd zelfs een obligatielening van 150 gulden uitgeschreven om materialen aan te schaffen om zo het veld een opknapbeurt te kunnen geven. Samen met vele vrijwilligers werd het veld verbeterd. Uiteindelijk werd er na een aantal jaren toch besloten om naar een nieuw veld te verhuizen. De Stichting Haagse Sport- en Speelterreinen heeft een terrein aangekocht op Groenendaal (Kijkduin). Men wil hier naast Houtrust het tweede korfbalbolwerk in Den Haag maken. Terreinhuur gaat meer kosten, maar dat is toch haalbaar ondanks het feit, dat Die Haghe de laagste contributie heeft van de Haagse Korfbal Bond (HKB)

  Op 25 augustus 1932 werd er verhuisd naar het schitterende gelegen terrein aan de weg naar Kijkduin, Korfbalpark "Groenendaal", het vroegere “Quick” terrein. Dit zette toch wat druk op het ledenaantal, doordat het veld afgelegen lag. Dit leidde tot de verhuizing In 1936 naar het veld aan de Escamplaan. Hier werd het veld gedeeld met Ready. In het seizoen 1939/1940 werd tijdelijk op terrein van de Nieuwe Haagse IJsvereniging gespeeld i.v.m. de renovatie van het terrein.

  Die Haghe startte in het seizoen 1921/1922 met 2 ploegen en in 1923 wist het eerste twaalftal het eerste kampioenschap te bemachtigen.


  [klik op de foto voor een vergroting]

  In het seizoen 1928/1929 werd het ledenaantal versterkt door de komst van o.a. leden van het opgeheven TOGO. Er werd jaarlijks deelgenomen aan een atletiekdag. Voor de training en voor het beoefenen van deze sport, werd er ook materiaal aangeschaft.
  De competitie was nog beperkt. Er bestond alleen veldkorfbal. De velden waren niet al te best. De winters nog redelijk koud. Dus relatief weinig wedstrijden en veel afkeuringen. Om dit op te vangen werden er regelmatig andere activiteiten georganiseerd.

  Na de competitie werd er deelgenomen aan verschillende series en toernooien. Hiervoor dienden de spelers zich op te geven en werden aan de hand van de opgaven ploegen samengesteld. Ook Die Haghe organiseerde regelmatig series. Daarnaast werden in de zomerperiode verschillende ‘uitjes’ georganiseerd. Naar dierentuinen, Duinrell, steden en er waren ook vaartochten. Tijdens deze activiteiten zal ongetwijfeld ook het Die Haghe clublied (klik hier voor de tekst) zijn gezongen dat in 1923 door de Heer Franck was gemaakt.
  In de begin jaren werd er ook een snoepverkoper ‘aangesteld’. Deze verkocht met name chocola. Zal wel te maken hebben gehad met de benodigde energie voor het sporten.  In 1931 werd besloten om koninklijke goedkeuring aan te vragen. Daarna werden de statuten gepubliceerd in de Staatscourant. [Voor het gehele stuk klik op deze op tekst].

  Het clubnieuws van Die Haghe werd gepubliceerd in het Residentie Sportblad, daarna in de Korfbalrevue. Op de JAV van 1930 werd besloten om weer terug te gaan naar het Residentie Sportblad. Omdat er steeds minder plaats voor eigen nieuws beschikbaar was, besloot Die Haghe in 1936 om het clubnieuws in eigen hand te nemen. De kanariepost is daarmee geboren. Ook met de eerste advertenties.

  [klik op de foto voor een vergroting]

  Een van de eerste kanarieposten die we hebben is van 16 juli 1937. Bekijken kan door hier te klikken. De verspreiding ging eerst nog via de post, daarna werd dit door de eigen leden rondgebracht.

  Inkomsten door chocoladeverkoop.  In 1931 bracht dit 125,00 gulden op. De inkomsten werden jaarlijks voornamelijk gebruikt als bijdragen in de reiskosten.

  Er werden A, B en C bordjes aangeschaft voor de wedstrijden voor de drievakken indeling. Bij het spelen in drie vakken moest je niet alleen nadenken over aan welke kant je ging aanvallen, maar ook of dit vak A of C was. Dus of je na de aanval naar het middenvak ging, of in de verdediging. De bordjes langs de kant ( A B C of C B A) gaven de keuze aan.
  Buitengewone ledenvergadering 2 maart 1935. Aantal leden loopt sterk terug, nog maar 2 ploegen. Weinig animo, financiën lopen terug. Voorzitter denkt aan aftreden. Uiteindelijk weet men toch het hoofd boven water te houden en stijgt het aantal leden gestaag.

  JAV 30 mei 1936: Mej van Honstede treedt af als voorzitter en wordt ere presidente. Dhr v.d. Emde wordt de nieuwe voorzitter.

  1937: 1e en 2e zijn teruggetrokken uit 2e en 3e klasse N.K.B. door de afname van met name de senioren, waardoor kwalitatief geen goede ploegen opgesteld kunnen worden.  Die Haghe start met een adspirantenafdeling.


  1938: 2e promoveert naar 1e klasse. De contributie voor senioren NLG 0,75.

  [klik op de foto voor een vergroting]

  Een waarschuwing van het Bestuur:

   

  [klik op de foto voor een vergroting]

  1941: Opheffing Haagse Korfbalbond (H.K.B.) nu een afdeling van N.K.V.
  1942: Huur hal voor indoortraining.
  1943: ledenaantal onder druk, o.a. door evacuaties en tewerkstellingen.
  BAV 22 september 1943: Doordat bestuur is geslonken tot 2 door tewerkstellingen in Duitsland, wordt het bestuur aangevuld met drie dames, waaronder 2 minderjarigen. Aandacht voor het verduisteren van het gymnastieklokaal voor de indoortraining.
  JAV 1945: Voorzitter memoreert bevrijding. De “Kanariepost” is verbindingsmiddel gebleken. Herdenking van overleden leden. Voorstel tot het invoeren van een verplichte medische sportkeuring.

  Gedurende de eerste 25 jaar zien wij een gestage ontwikkeling van de club. In eerste instantie was Die Haghe nog gericht op meerdere sporten, doch in de loop van de tijd bleef het korfbal over als bepalende sport. Het ledenaantal steeg langzaam, maar zeker.  In de jaren 40 kwam het boven de 100 leden.